Participativní rozpočet „Vsetín podle nás“: Podávejte návrhy na využití milionu korun

Historicky první participativní rozpočet města Vsetína, jemuž občané našeho města dali prostřednictvím ankety na komunikační platformě Mobilní Rozhlas název „VSETÍN PODLE NÁS“, se dostal do další fáze. Od počátku června až do posledního červencového dne mohou Vsetíňané podávat návrhy na využití jednoho milionu korun, který je v participativním rozpočtu na letošní rok alokován. O realizaci některého z projektů budou opět hlasovat sami obyvatelé našeho města.

Vsetín je dlouhodobě zapojen do programu Zdravé město a místní Agenda 21, který zavádí prvky trvale udržitelného rozvoje do praxe. Jeho cílem je zapojovat obyvatele a organizace do zkvalitňování života. Jednou z možností je využití participativního rozpočtu. Občané díky němu mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na jimi navržené projekty.

„Od počátku června tedy již obyvatelé města starší 15 let mohou posílat své projekty, na jejichž realizaci by se zmíněný milion korun mohl použít,“ uvedl místostarosta Pavel Bartoň. Výše investice do jednoho projektu není stanovena, ale nesmí překročit uvedenou částku. Projekty by měly být zaměřeny na úpravu veřejného prostoru či zvelebení veřejného prostranství pro sportovní nebo volnočasové využití, dopravní infrastrukturu, životní prostředí. Dále je podmínkou reálná proveditelnost, soulad se zákony či územním plánem města.

Své návrhy projektů nejprve konzultujte s koordinátorkou participativního rozpočtu Janou Jurajdovou z odboru školství a kultury radnice (e-mail: jana.jurajdova@mestovsetin.cz, tel. č.: 571 491 551). Následně je možné je na předepsaném formuláři, který včetně pravidel naleznete na webu www.vsetinpodlenas.cz, zaslat v elektronické podobě či doručit v listinné podobě na adresu radnice. Lhůta pro podání návrhů běží do 31. července. Hlasování o návrzích bude po jejich veřejném představení probíhat od poloviny září, realizace vítězných projektů se předpokládá v roce 2021. 

Projekt participativního rozpočtu podporuje kromě vedení města i řada místních osobností. Jsou mezi nimi podnikatelé, sportovci i zástupci seniorů, sociální oblasti, škol a školských zařízení či studenti. S jejich názorem na tuto formu zapojení občanů do života města, který formulovali prostřednictvím video spotů, se postupně můžete seznámit na webu participativního rozpočtu www.vsetinpodlenas.cz, webu města www.mestovsetin.cz, městských profilech na sociálních sítích facebook, instagram a twitter či na městském youtube kanálu.

© 2007 – 2024 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.