› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Projekt „Mám na to“ (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0009096)

Vsetín, 01.07.2018

Záměrem projektu je postupnými kroky, za pomoci doprovodných opatření, připravovat uchazeče a zájemce o zaměstnání z cílové skupiny (CS) na vstup na trh práce. Cílem je vytvořit systém podpory ohroženým skupinám na trhu práce - individuálně nastavitelný program pro zvýšení jejich zaměstnatelnosti, zaměřený jak na profesní diagnostiku, kariérní poradenství, tak na obnovu a rozvoj klíčových kompetencí, znalostí, dovedností a to i prostřednictvím nácviku pracovních návyků v tréninkovém zaměstnání.


 

Název projektu             Mám na to

Registrační číslo            CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0009096

Příjemce                       Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.

Program                        Operační program Zaměstnanost

Výzva                            03_16_052 Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva

 

Jaký problém projekt řeší

Projekt vytváří na úrovni města Vsetína systém pomoci ohroženým skupinám na trhu práce, který představuje individuálně nastavitelný program zvýšení zaměstnatelnosti, zaměřený na obnovu a rozvoj klíčových kompetencí, znalostí a schopností příslušníků ohrožených CS, pracovní a kariérové poradenství a tréninkové zaměstnávání. Zohledňuje potřeby CS a provede je těmi částmi projektu, které podpoří jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

Projekt řeší problematiku začleňování a zvýšení zaměstnatelnosti CS osob ve věku nad 50 let, mladých do 30 let, rodičů s malými dětmi, osob s nízkou kvalifikací, dlouhodobě nezaměstnaných a osob ohrožených sociálním vyloučením. Podpora je řešena formou aktivit směřujících ke vstupu a udržení se na trhu práce, skupinová i individuální práce, obnova základních kompetencí a dovedností jak v teoretické, tak především v praktické rovině. Zaměření se na posílení vlastních zdrojů, zvýšení sebevědomí, převzetí zodpovědnosti umožní CS návrat na trh práce a zvýšit kvalitu života.

Projekt je v souladu se Strategickým plánem sociálního začleňování města Vsetín 2017-2020, oblast Zaměstnanost, specifický cíl 4.1.1. 

 

Co je cílem projektu

Základním cílem projektu je postupnými kroky, za pomoci doprovodných opatření, připravovat uchazeče a zájemce o zaměstnání z CS na vstup na trh práce. Záměrem je během 3 let realizace projektu cíleně oslovit až 180 osob z CS, z toho minimálně 60 osob vstoupí do projektu a zapojí se do některé z jeho aktivit. Alespoň 42 osob úspěšně absolvuje fázi rozvoje klíčových kompetencí, přičemž minimálně 30 osob z této skupiny pak projde tréninkovým místem, s cílem zvýšit jejich vlastní zaměstnatelnost.

 

Dílčí cíle projektu

1)    Rozvoj klíčových kompetencí -  nastavená vzdělávací témata tvoří základní pilíře sociálního začlenění do běžného způsobu života a posílí kompetence účastníků (případně nabydou nové kompetence) potřebné pro získávání či udržení si zaměstnání.

2)  Obnova a upevňování pracovních návyků - prostřednictvím tréninkových míst bude u účastníků kladen důraz zejména na adaptaci na pracovní tempo a rytmus, zvýšení sebevědomí a sebedůvěry, získání, obnovení či zlepšení pracovních dovedností, nastartování reálných změn v životě účastníka.

 

Rozpočet projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu           7 634 011,25 Kč

Příspěvek EU – 85 %                                 6 488 909,56 Kč

Národní veřejné zdroje – 15 %                  1 145 101,69 Kč

Vlastní zdroje – 0 %                                              0,00 Kč

 

Harmonogram projektu

Datum zahájení realizace projektu           01.07.2018

Datum ukončení realizace projektu          30.06.2021

 

Bližší informace o projektu na tel.: 731 570 040

 


Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie

a státního rozpočtu České republiky

 © 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET