› Kalendář akcí

 • 01.07.2018
  Projekt "Mám na to"
  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)
  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.
  Více o projektu zde.
  __________________________
 • 01.01.2018

  Konference, semináře a jiné

  Na níže uvedené webové adrese

  najdete přehled konferencí,

  seminářů, školení a dalších

  zajímavých akcí, které se

  konají v následujícím období.

  inovacnipodnikani.cz/udalosti

   


› Dokumenty

Základní pojmy

Co je program Prosperita?

Výzkumné aktivity jsou v České republice financovány převážně formou grantů a dotací ze státního rozpočtu, od poloviny roku 2004 ještě přibyly i zdroje Evropské unie. Jednou z možností je i program Prosperita vyhlášený v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Tento program realizuje Opatření č. 1.1. Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace, Priority 1. Rozvoj podnikatelského prostředí, Operačního programu Průmysl a podnikání 2004 – 2006.

Cílem programu je podpora infrastruktury pro posilování vazeb výzkumu a vývoje na průmysl; podpora infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický rozvoj a inovace; zlepšení prostředí pro technologicky orientované firmy. Zvláštní pozornost věnuje program vytváření infrastruktury pro zakládání a fungování podnikatelských inkubátorů a vědeckotechnických parků, stejně jako center pro transfer technologií. Zdroje vyhrazené na tento program tedy nejsou určeny na přímou podporu výzkumných záměrů, ale na podporu infrastruktury, která je pro fungování výzkumné sféry nezbytná.

Program pomáhá vytvořit zázemí nejen pro zavedené výzkumné firmy, ale podporuje také začínající malé a střední inovační firmy, jejichž hlavním předmětem podnikání je vývoj nových výrobků, technologií či služeb a jejich uvedení na trh. To je významný krok kupředu, jelikož podpora začínajících firem, často založených studenty ještě na vysoké škole, které mají dobrý nápad, ale nedostatek finančních prostředků na jeho realizaci, dosud v českých podmínkách chyběla. Program tedy pomáhá vytvářet takové podmínky, aby mladé inovační firmy mohly realizovat své nápady do konečné podoby a v rozumném časovém horizontu je také nabídly na trhu. Takto nastartované firmy už pak většinou nemají problém najít soukromého investora.

Co je to podnikatelský inkubátor?

Podnikatelským inkubátorem se rozumí prostředí převážně pro začínající inovativní firmy, které požívají za předem stanovených podmínek zvýhodněného nájemného a služeb poskytovaných provozovatelem inkubátoru a které jsou schopny uplatnit svůj produkt v rozumném časovém horizontu na trhu.

V praxi to vypadá zhruba takto. Provozovatel inkubátoru sám vyhledává vhodné začínající výzkumné firmy, kterým nabídne možnost sdílet společné prostory, společné laboratoře a celkové zázemí podnikatelského inkubátoru za zvýhodněných podmínek – například tři roky zvýhodněného nájmu, cenově zvýhodněné poradenství pro začínající firmy (start up), cenově zvýhodněné konzultační služby apod.

Co je inovační firma?

Inovační firma je zpravidla malá (do 49 zaměstnanců) nebo střední (od 50 do 249 zaměstnanců) firma, jejímž hlavním předmětem podnikání je realizovat projekt nového produktu (výrobku, technologie, služby) do komerční zralosti a uvést je na trh.

Co je inovace?

Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly. (Definice inovace dle dokumentu Evropské komise COM (2003) 112, stejná definice je použita v dokumentu Národní inovační strategie ČR, Praha 2004)

Inovace představují sérii vědeckých, technických, organizačních, finančních, obchodních i jiných činností, jejichž cílem je vznik nového nebo podstatně zdokonaleného produktu (výrobku, technologie nebo služby) efektivně umístěného na trh. (Definice dle Asociace inovačního podnikání ČR)

Kdo je provozovatel podnikatelského inkubátoru?

Provozovatel podnikatelského inkubátoru musí být právnická osoba, která má ve své zřizovací listině nebo stanovách explicitně stanoveno, že byla zřízena za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe daného regionu s důrazem na progresivní (high-tech) technologie.


© 2007 - 2019 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET