› Kalendář akcí

 • 01.07.2018
  Projekt "Mám na to"
  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)
  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.
  Více o projektu zde.
  __________________________
 • 01.01.2018

  Konference, semináře a jiné

  Na níže uvedené webové adrese

  najdete přehled konferencí,

  seminářů, školení a dalších

  zajímavých akcí, které se

  konají v následujícím období.

  inovacnipodnikani.cz/udalosti

   


› Dokumenty

Projekt "Dopravní studie"

Projekt Analytická studie dopravní obsluhy a zátěže města Vsetín z hlediska udržitelného rozvoje

Projekt byl řešen s cílem kvantifikovat současnou zátěž životního prostředí z dopravy ve městě Vsetín a na základě systematické a komplexní analýzy navrhnout opatření, jak tuto zátěž postupně snižovat či eliminovat.

V rámci projektu dojšlo k vypracování stěžejní analytické studie, která se bude zabývat aktuálními otázkami, jež je třeba řešit z hlediska dopravy a jejího dopadu na životní prostředí na území města Vsetín. Řešení je pak dále rozděleno do několika samostatných dílčích studií, které se zabývají problematikou rozvoje dopravy a jejího vlivu na životní prostředí a lidské zdraví v městském prostředí při respektování principů udržitelného rozvoje.

Vznikl tak významný podkladový materiál, který poskytuje aktuální souhrnný přehled informací, které jsou nutné pro další rozvoj dopravy ve městě Vsetín a jež budou zpracovány s ohledem na životní prostředí. V rámci projektu vznikly hluková a imisní mapa města z hlediska dopravy a dopravní zátěže a na jejich základě byly dále vypracovány studie pro řešení problematických otázek dopravy ve Vsetíně. Součástí projektu bylo také vypracování studie zabývající se možnostmi vybudování cyklotras na území města Vsetín a studie, která bude řešit dopravní obslužnost spolu s možnostmi využívání alternativních paliv.

Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. se zapojila do přípravy tohoto projektu a při samotné realizaci se její pracovníci podíleli na zajištění některých projektových činností, zejména pak PR aktivit.


© 2007 - 2019 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET